ARS stadgar

090524

 

§ 1  Föreningens namn

är AmatörRadio för Samhällsskydd,  ARS och är en ideell förening.

§ 2  Föreningens ändamål

ARS har till ändamål att förbereda licensierade sändaramatörer att vid kris kunna
bistå landets kommuner med sambandsmöjligheter både rikstäckande och lokalt.
Medlemmarna skall fortlöpande erbjudas utbildning i nödsamband och övas vid sambandsövningar.

§ 3  Föreningens säte

ARS har sitt säte i Stockholm. 

§ 4  Medlemskap

Medlemskap i föreningen kan vinnas av licensierad sändaramatör som vill verka för föreningens målsättning.

§ 5  Årsavgift

Medlem skall betala den medlemsavgift som årligen fastställs av årsmötet.

§ 6 Styrelsen sammansättning

Styrelsen består av åtta personer. Ordförande, sekreterare, kassör och supleant samt en arbetsgrupp på fyra personer. Inom arbetsgruppen skapas projektgrupper som arbetar med lång- eller kortvariga uppgifter. Arbetsgruppen kan till sig adjungera person som den anser sig behöva för speciell uppgift.

§ 7 Styrelsens uppgifter

Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter.
Styrelsen beslutar å föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar.
Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, samt avge årsredovisning till årsstämman för det senaste räkenskapsåret.
Styrelsen sammanträder minst 6 ggr / verksamhetsår.
Styrelsen är beslutsför då minst 4 personer är närvarande.
Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet.
Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder, dock sker avgörandet vid val genom lottning.

§ 8 Firmatecknare

Ordförande och kassör tecknar var för sig firma ARS.

§  9  Räkenskaper

Räkenskapsår ska vara kalenderår.

Styrelsens årsredovisning ska överlämnas till föreningens revisor senast den 15 februari.

§ 10  Revision

Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av en på årsmötet utsedd revisor.
Revisorn ska senast den 1 april avge sin revisionsberättelse.

§ 11 Motioner till årsmötet

Skall vara sekreteraren tillhanda senast 1 mars.

§ 12  Årsmöte

Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, hålls årligen före den sista april, på tid och plats som styrelsen bestämmer.
Kallelse ska sändas via e-post till alla medlemmar senast 14 dagar före årsmöte. På begäran skickas kallelsen via post.
I kallelsen bifogas dagordning, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, revisionsberättelse, budgetförslag, styrelsens förslag samt inkomna motioner med styrelsens kommentarer.


Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:

1.  Mötet öppnas.
2.  Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3.  Fastställande av röstlängd för mötet.
4.  Val av två protokolljusterare tillika rösträknare.
5.  Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst.
6.  Föredragning av verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för det gångna året.
7.  Fastställande av resultat- och balansräkning
8.  Föredragning av revisionsberättelsen för verksamhetsåret.
9.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
10.  Fastställande av medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår.
11.  Fastställande av verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår.
12.  Behandling  och fastställande av budget för det innevarande verksamhetsåret.
13.  Val:

Ordförande. Väljs på två år, udda år.

Sekreterare. Väljs på två år, jämna år.

Kassör. Väljs på två år, jämna år.

Supleant. Väljs på ett år.


Arbetsgrupp om 4 personer. Väljs på ett år.


14.  Val av en revisor samt revisorssuppleant för en tid av ett år.
15.  Val av valberedning för en tid av ett år.
16.  Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner.
17.  Övriga frågor.
18.  Mötet avslutas.


§ 13  Extra årsmöte

Kallelse senast 14 dagar före extra årsmöte.
Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisor finner att det är nödvändigt eller när minst 1/10 av föreningens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen.
Av begäran ska framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla.
På extra årsmöte får endast de ärenden som angivits i kallelse behandlas.

§ 14  Rösträtt

Vid årsmöte har varje medlem en röst.
Rösträtten är personlig och kan utövas genom ombud, med maximalt 5 röster per ombud.

§ 15  Beslut, omröstning och beslutsmässighet

Beslut fattas med bifallsrop, acklamation, eller om så begärs, efter omröstning, votering.

Omröstning sker öppet, utom vid val där sluten omröstning ska äga rum om någon begär detta.
Beslut fattas, såvida dessa stadgar ej föreskriver annat, med enkel majoritet.
Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder, ej personval.
Vid val sker dock avgörandet genom lottning.

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är registrerad på mötet.

§ 16  Ändring av stadgarna

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.
Förslag till ändring av stadgarna får ges såväl av medlem som styrelsen i form av motion före 1 mars.

§ 17 Urträde

Medlem som önskar utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

§ 18  Uteslutning

Styrelsen fattar beslut om uteslutning om medlem motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen eller försummat medlemsavgift.

Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlem fått ta del av de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts.
Medlemmen ska ha fått tillfälle att yttra sig inom 14 dagar. I beslutet om uteslutning ska skälen redovisas.
Beslutet ska tillställas den berörde inom 7 dagar efter beslutet.

§ 19  Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut på två på varandra följande årsmöte varav det ena skall vara ordinarie.
Beslut fattas med minst 2/3 av antalet avgivna röster.
Om föreningen upplöses ska föreningens tillgångar överlämnas till verksamhet med liknande syfte.

Kopia av det årsmötesprotokoll som innehåller beslut om föreningens upplösning ska därefter sändas till skattekontoret för avregistrering av föreningen.____________________________

 

(Observera! Ovan stadgar gäller föreningen AmatörRadio för Samhällsskydd, ARS och gäller ej föreningen Stockholms Radioamatörer, SRA.)