Summering av KRIS 06

Under årets KRIS-övning, som gick av stapeln den 1 oktober mellan 09.00-12.00, utväxlades 496 trafikmeddelanden från svenska sändaramatörer till KRIS-nätets 8 ledningscentraler.

126 kommuner deltog i övningen. Några av de kommuner som varit aktiva under KRIS 04 och 05 deltog av olika anledningar inte i årets övning. Adderar vi dessa c:a 50 får vi över 175 kommuner med sändaramatörer som visat intresse av att delta i KRIS-nätet och detta efter endast 3 övningar.

Målet för KRIS-nätet är att etablera radiokontakt med Sveriges 290 kommuner för att under extraordinära händelser i fredstid ge kommunernas krisledningsnämnder möjlighet att kommunicera med varandra och uppåt i hierarkin.

Kommunerna ligger på s.k. lokal nivå och har hela ansvaret för räddningstjänst, kommunal beredskap och krishantering. Vid avrapportering av läge eller behov av stöd skall kommunerna rapportera upp till regional nivå d.v.s. till respektive länsstyrelse. Denna har i sin tur ansvaret för rapportering upp till nationell nivå som är regeringen. Där har man hjälp med nödvändig planering och samordning av Krisberedskapsmyndigheten, KBM.

Flera av sändaramatörerna i våra kommuner samarbetar redan inom frivilliga resursgrupperna, FRG, med sina kommuner eller med länsstyrelserna. KRISnätet är nu så stort att sändaramatörerna i respektive kommuner bör gå ut till sina kommunledningar och informera om att vi existerar.

Av de i KRIS-övningen deltagande stationerna drevs hälften med reservkraft (batteri eller elverk). Flera av de övriga angav att man också lätt kunde gå över till reservkraft men av olika skäl inte gjorde det.

Under övningen gjordes en del prov med PSK 31-trafik mellan HQ och LCstationerna. Resultatet var lite ojämnt och vi fortsätter proven vid nästa KRIS-övning.

Spridningen av i KRIS-nätet aktiva sändaramatörer är god. Vi har deltagare från Haparanda och Gällivare i norr till Simrishamn i söder och Strömstad i väster till Gotland i öster.

I samarbete med SSA nödsambandskoordinator Krister, SM0FAG, skall vi ta fram en handbok i nödtrafik. Vår uppfattning är att sändaramatörer med stor vana av radiotrafik även kan klara nödtrafik i ett kritiskt läge, men det kan ju aldrig skada med lite finputsning. Tills denna handbok är färdig presenterar vi nödsambandstips på Stockholms Radioamatörers hemsida för KRIS www.sra.se/kris

Efter flera förslag om en kvällsövning vintertid jobbar vi nu aktivt med planerna runt en sådan. Mer information om detta i kommande bulletiner och i QTC.

Vi hörs i Vinter-KRIS 07 (Vinterövningen !)

73 de KRIS-gruppen gm Urban / SM0NHE och Gunnar / SM5TRT