När man är ny med DMR så är det en hel del begrepp som man ställs inför. Här har vi sammanställt en ordlista med förklaringar.

Begrepp Förklaring
DMR

DMR står för Digital Mobile Radio är en standard för tal- och datakommunikation som definerats av ETSI. Talkanalen har 6.25 kHz bandbredd vilket innebär att det ryms två talkanaler inom samma bandbredd som traditionell 12.5 kHz FM-kanal. DMR är konstruerat för att kunna samexistera med FM. Standarden är framtagen för kommersiella tillämpningar vilket innebär att det finns aspekter som i amatörradiosammanhang kan upplevas som onödigt krångliga eller omstädliga men detta är då ett arv som kommer med från den kommersiella sidan.

DMR är en öppen standard vilket innebär att det finns många olika tillverkare av utrustning.

Talgrupp / talk group En talgrupp är ungefär som det vi kallar för "kanal" i FM-sammanhang. Talgruppen kan dock höras över flera repeatrar samtidigt. Alla som kommunicerar i samma talgrupp kan tala med varandra.
Tidlucka / Time slot En DMR-signal består av två samtidiga tal- eller datakanaler och dessa benämns som tidluckor. Ofta förkortas de med TS1 och TS2. Repeaterägaren väljer hur tidluckorna ska användas på respektive repeater så det kan skilja från fall till fall.
Color Code / CC För att förhindra att trafik över två olika repeatrar som har överlappande täckningsområde blandas, t ex vid konditioner så har repeatern en s k Color Code, CC0-CC15. För att radion och repeatern ska kunna kommunicera behöver de ha samma Color Code inställd. Color code har motsvarande funktion som subton har för FM-trafik. I DMR är Color Code obligatoriskt att ställa in, till skillnad från FM där man kan välja att köra helt utan subton förutsatt att båda stationerna gör det.
Digital Monitor / Promiscuous Mode En DMR-radio tar normalt bara emot trafik i de talgrupper som den är programmerad för. Om repeatern sänder trafik i en talgrupp som inte finns i radions RX-lista så är radion tyst men kanalen indikeras som upptagen. I kommersiella sammanhang används detta för att segmentera trafik så att olika användagrupper inte kan höra varandras trafik. Inom amatörradion vill vi gärna kunna lyssna på all trafik över repeatern och därför använder vi det som kallas Digital Monitor (Anytone) eller promiscuous mode. För att kunna sända i en talgrupp som man hör trafik i genom digtal monitor kan man behöva manuellt välja talgruppen som man lyssnar på innan man sänder. På Anytone indikerar lysdioden med ljusblått sken att talgruppen man lyssnar på antingen ingår i radions receive list eller manuellt vald. D v s vid ljusblått sken är det bara att trycka på PTT:n för att sända i talgruppen man hör. Lyser lysdioden grönt vid mottagning av DMR-signal så betyder det att man inte kommer att sända i rätt talgrupp om man trycker på PTTn utan att först välja talgruppen. På Anytone väljer man talgrupp genom att hålla inne knappen för noll till dess talgruppsfältet visas och där kan man knappa in talgruppens nummer och sedan trycker man till på PTTn. Om talgruppen finns programmerad i radions kodplugg är den valbar via menyvalet "LIST".
Kodplugg För DMR-kanaler är det flera parametrar som ska ställas in, utöver frekvens. Det är color code, tidlucka mm. För att man ska slippa knappa detta manuellt för varje repeater så programmeras radion med färdiginställda kanaler. Ditt eget DMR-ID och kontaktlistor mm ska också programmeras i radion. Hela detta "programpaket" kallas för en kodplugg. En kodplugg är helt enkelt en programmering av radions minnen och inställningar. Färdiga kodpluggar för t ex alla repeatrar i hela Sverige finns att ladda ner och på så sätt kan radion snabbt programmeras upp med alla repeaterkanaler. 
Brandmeister Systemet som kopplar ihop repeatrarna så bland annat att talgrupperna kan höras över flera repeatrar kallas Brandmeister. På Brandmeister kan du skapa en inloggning och hantera en del inställningar för ditt DMR ID. Du kan se status för talgrupper och mycket annat. Den svenska Brandmeisterservern heter 2402 och är ansluten via AMPRNet så att repeatrar som också använder AMPRNet inte behöver Internetanslutning för att nå Brandmeisterservern.
DMR ID Alla stationer i ett DMR-nät behöver ha ett unikt DMR-ID, ungefär som ett telefonnummer. Innan du kan komma igång och sända på DMR så behöver du ansöka om ett DMR-ID. DMR-ID:n administreras på radioid.net där du kan ansöka om ett eget DMR-ID. För svenska callsigns börjar DMR-ID:t på 240.
Statisk talgrupp Den eller de talgrupper som en repeater eller hotspot passar kontinuerligt kallas statiska talgrupper. Vilka talgrupper som ska vara statiska över en repeater eller hotspot bestäms av administratören för repeatern / hotspoten. Trafik i en talgrupp som passas statiskt av repeatern sänds ut oavsett om någon lyssnar eller ej, samt att repeatern inte redan är upptagen med trafik i en annan talgrupp. En repeater kan sända ut en talgrupp i taget per tidlucka.
Svenska talgrupper börjar normalt på sifforna 240 (undantaget är de svenska talgrupperna 2410 och 2411 som av misstag fått dessa nummer, de borde ha fått numren 24010 och 24011 t ex).
Dynamisk talgrupp Talgrupper som en repeater eller hotspot inte passar kan aktiveras av den som önskar. Det gör man genom att man väljer talgruppen på sin radio och trycker till på PTT:n. Talgruppen är aktiv över repeatern så länge repeatern tar emot trafik på radiosidan i talgruppen. Normalt deaktiveras dynamiska talgrupper efter 15 minuters inaktivitet på radiosidan (d v s även om det pågår trafik i talgruppen så deaktiveras den över repeatern om ingen har sänt via radio till repeatern i talgruppen). 
Autostatisk talgrupp Begreppet autostatisk talgrupp förekommer bara på hotspots och det innebär att den talgrupp man senast sände i fortsätter att vara aktiv, d v s den har ingen timeout såsom dynamiska talgrupper har. Talgruppen förblir aktiv tills dess att man antingen sänder i en annan talgrupp, trycker till på PTT i talgrupp 4000 (disconnect) eller att hostpoten startas om.
Hotspot En hotspot är i princip en liten personlig DMR-repeater. Den sänder normalt simplex och har kort räckvidd. Hotspots är ofta små och byggda på t ex Raspberry Pi. Oftast begränsar man så att hotspoten bara tillåter trafik från ett eller ett par utvalda DMR-ID:n. 
Individanrop / Private Call Om man väljer ett personligt DMR-ID, istället för en talgrupp och gör ett s k private call så blir detta ett QSO bara mellan två specifika DMR-ID:n. Detta QSO öppnar bara repeatrarna där dessa två DMR-ID:n finns. Andra stationer kan inte delta i samtalet. 
OBS! Namnet till trots så är samtalet inte "privat" d v s andra som befinner sig i respektive repeaters täckningsområde och lyssnar med Digital Monitor aktiverat kan höra samtalet. 
Gruppanrop / Group Call QSO i en talgrupp kallas för gruppanrop eller Group Call. Flera stationer kan delta i QSO:t precis som ett ring-QSO går till i andra moder. Alla repeatrar och hotspots som har talgruppen aktiverad, antingen statiskt eller dynamiskt kommer att sända ut trafiken som pågår i gruppanropet i talgruppen.

Saknar du något begrepp kring DMR i listan ovan, som du tycker borde finnas med? Hör av dig till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. så lägger vi till det.