§ 1 Föreningen Stockholms Radio Amatörer (SRA) utgör en partipolitiskt och religiöst fristående ideell sammanslutning av radioamatörer i stor-Stockholm.

§ 2 Föreningen ändamål är att på ett lämpligt sätt bereda medlemmarna tillfälle att under kamratlig samvaro diskutera frågor rörande amatörradio och radioteknik, samt att genom anordnande av föredrag och liknande ge medlemmarna möjlighet att ta del av aktuella problem och följa utvecklingen på radioteknikens område. Samtidigt skall föreningen verka för sammanhållningen mellan radioamatörerna inom stor-Stockholm.

Föreningen skall vidare aktivt intressera ungdomar och handikappade för radiohobbyn och på olika sätt stödja och hjälpa dem till en stimulerande och givande fritidssysselsättning.

§ 3 Medlemsskap i föreningen kan vinnas av varje radiointresserad person som vill ställa sig föreningens stadgar till efterrättelse. Styrelsen kan till föreningens hedersmedlem kalla sådan person som på särskilt utmärkande sätt verkat för föreningens ändamål eller stött dess syften.

Medlem som bryter mot föreningens stadgar, eller på annat sätt uppenbarligen skadar föreningen och dess syften, kan av styrelsen med enhälligt beslut uteslutas ur föreningen. Dessförinnan skall styrelsen dock bereda vederbörande tillfälle att avge förklaring. Utesluten medlem har besvärsrätt inför kommande årsmöte.

§ 4 För att hålla kontakten och stärka sammanhållningen mellan medlemmarna skall i mån av föreningens tillgångar ett medlemsblad utges och ett lokalnät hållas. Föreningsbladets namn skall vara SRA-bladet. Kallelse till möten och andra aktiviteter sker genom personlig kallelse och/eller tillkännagivande i SRA-bladet eller lokalnätet, samt om så anses lämpligt, även i QTC.

§ 5 Föreningens arbets- och bokföringsår sammanfaller med kalenderåret. I regel görs uppehåll i verksamheten under tiden juni-augusti samt under jul- och nyårshelgerna.

§ 6 Medlemmarna erlägger för arbetsåret en medlemsavgift, vars storlek fastställs av årsmötet. Det åligger styrelsen att till årsmötet avlämna förslag till årsavgiftens storlek och, vid ändring av densamma, lämna motivering härför. Medlemsavgiften skall erläggas utan anfordran och vara inbetalad före februari månads utgång.

Styrelsen äger efter det ansökan härom gjorts nedsätta årsavgiften i det fall att två eller flera personer i samma familj är medlemmar i föreningen, under förutsättning att vederbörande är mantalsskrivna på samma adress och att endast exemplar av SRA-bladet behöver utsändas. Nedsatt medlemsavgift utgör 70 procent av ordinarie. Minst en medlem i familjen erlägger alltid full avgift.

§ 7 Årsmötet skall äga rum under februari månad. Kallelse, som sker enligt paragraf 4, skall ske senast fjorton (14) dagar före utsatt tidpunkt.

§ 8 Rösträtt vid årsmötet äger sådan medlem som erlagt medlemsavgift för det gångna arbetsåret.

Extra föreningesmöte skall äga rum då styrelsen så beslutar, eller då det för uppgivet ändamål påfordras styrelsen av revisorerna, eller då minst en tredjedel av föreningens medlemmar till styrelsen eller revisorerna därom gör framställning med angivande av de ärenden som påkallar utlysande av extra föreningsmöte. Beträffande kallelse och protokoll vid extra föreningsmöte gäller vad som stadgats för årsmöte. Mötet skall äga rum inom två månader efter gjord framställning. Vid extra föreningsmöte skall punkterna 1-4 i den för årsmöte stadgade dagordningen (se paragraf 10) obligatoriskt förekomma. Rösträtt vid extra föreningsmöte äger medlem som erlagt medlemsavgift för det innevarande arbetsåret.

Röstberättigad medlem, som inte kan delta vid årsmöte eller extra föreningsmöte, äger rätt att rösta genom skriftlig fullmakt. En medlem kan genom fullmakter företräda högst fem andra medlemmar. 

§ 9 Motioner med förslag till frågor som medlem önskar få behandlade vid årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast den 31 december för att kunna tas upp till behandling. Styrelsen skall till årsmötet avge yttrande till inkomna motioner. Innehållet i inkomna motioner och förslag från styrelsen skall delges medlemmarna i samband med kallelsen till årsmötet.

§ 10 Vid årsmötet skall följande frågor behandlas: 

Årsmötets öppnande. 

1) Val av ordförande och sekreterare för mötet samt två justeringsmän tillika rösträknare, vilka jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.

2) Val av två medlemmar, som upprättar röstlängd enligt paragraf 8, varvid kassören skall tillhandahålla särskild förteckning över röstberättigade medlemmar. 

3) Fråga om mötets stadgeenliga utlysande. 

4) Fråga om godkännande av dagordningen. 

5) Framläggande av styrelse- och kassaberättelse.

6) Framläggande av revisionsberättelse.

7) Frågan om styrelsens ansvarsfrihet för det gånga arbetsåret.

8) Val av styrelse

För det kommande arbetsåret:
a) Val av ordförande
b) Val av vice ordförande

Vid jämna årtal
För de två kommande arbetsåren:
c) Val av sekreterare
d) Val av tekniksekreterare
e) Val av klubbmästare
f) Val av 1:e suppleant

Vid udda årtal
För de två kommande arbetsåren:
c) Val av kassör
d) Val av 2:e suppleant

g) alt e) Fyllnadsval för eventuellt uppkomna vakanser 

9) Val av en revisor och en revisorssuppleant för det kommande arbetsåret.

10) Val av valberedning, tre personer, för det kommande arbetsåret, varav en skall vara sammankallande.

11) Fastställande av medlemsavgiften efter det innevarande.

12) Behandling av styrelseförslag och -rapporter.

13) Behandling av enligt paragraf 9 inkomna motioner.

14) Övrigt.

Årsmötets avslutning. 

§ 11 I styrelsen skall förutom ordförande, ingå: 

Vice ordförande
Sekreterare
Kassör
Tekniksekreterare
Klubbmästare

Som ersättare för styrelseledamot skall finnas två suppleanter.

§ 12 Styrelsen sammanträder minst fyra gånger årligen på kallelse av ordföranden eller i dennes frånvaro av vice ordföranden, eller när minst tre styrelseledamöter så påfordrar. Styrelsen är beslutsmässig då minst fyra ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal skall den mening ordföranden företräder vara utslagsgivande. Styrelsesuppleant äger rösträtt i styrelsen endast som ställföreträdare för ordinarie ledamot. Som hjälp i styrelsearbetet kan styrelsen utse funktionärer. Dessa äger inte rösträtt i styrelsen. 

§ 13 Föreningens ordförande är dess officielle representant och leder styrelsearbetet..

Sekreteraren sköter föreningens korrespondens, för protokoll vid styrelsesammanträden samt ordnar och förvarar föreningens handlingar.

Kassören åligger att omhänderha föreningens medel samt föra föreningens räkenskaper på ett sådant sätt att den ekonomiska ställningen kan delges styrelsen. Kassören tecknar ensam föreningen i kassaärenden, men alla utgifter och räkningar skall attesteras av ordföranden. Föreningens firma tecknas av ordföranden och kassören var för sig. Föreningens räkenskapsår för föregående arbetsår skall vara avslutade i så god tid att de kan tillställas revisorerna för granskning senast 14 dagar före årsmötet.

§ 14 Revisorerna skall granska föreningens förvaltning och räkenskaper och framlägga rapport över granskningen till årsmötet.

§ 15 Beslut om föreningens eventuella upplösning kan endast fattas vid årsmöte. Vid upplösning skall föreningens ekonomiska behållning användas till ändamål, som överensstämmer med dess syften.

§ 16 Ändring av desa stadgar kan endast ske efter förslag som inkommit till styrelsen enligt paragrag 9, eller som framställs av styrelsen. Godkänner årsmötet sedan stadgeändring, vartill minst 2/3 majoritet erfordras, träder ändringen omedelbart i kraft, men skall dock fastställas av nästa årsmöte.

 

(Stadgar per 2023.)